lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Detaljerad program den 25 augusti 2022

Tid

PROGRAM

08:30 - 09:15

Registrering  &   Fika  &  Mingeln  

09:15 - 09:45

Välkommen - Introduktion

Kristina Eneroth - Vicerektor, Lunds universitet
Gudbjörg Erlingsdottít - universitetslektor, plattform koordinator, Lunds universitet

09:45 - 10:30

Digifysisk vård på riktigt – lärdomar från primärvården och förbättringspotential för framtiden.

Presentatör företaget: Unn Hellberg
Unn är civilingenjör, har bakgrund som managementkonsult i stora hälso och sjukvårdsprojekt innan hon började på Doctrin 2018. Unn har i rollen som kundchef byggt upp bolagets förändringslediningsteam som hjälper vårdgivare till framgångsrik digitalisering. Sedan 2021 är Unn operativ chef på Doctrin. 

Kort sammanfattning:
Som plattformsleverantör till nära 4 miljoner vårdmöten i primärvård och specialistvård i Sverige, Norge, Tjeckien och England, så har Doctrin lärt sig vad som krävs för hållbar digitalisering av vården, och hur olika intressenter alla gynnas av riktig digi-fysisk sjukvård med fokus på tillgänglighet, kvalitet och nöjdhet.  

Presentatör forskning: Susanne Frennert
Susanne Frennert, PhD.  Hennes forskningsområde är människa-datorinteraktion och hennes forskning fokuserar på hur teknik formar vår vardag och arbetsmiljö samt påverkar vårt tänkande och handlingar. Samspelet mellan människa och teknik har hon studerat utifrån robotik, eHälsa och välfärdsteknik i vård och omsorg.

Kort sammanfattning:
I den här presentationen beskrivs tre fallstudier av ett digitalt stöd i primärvården. Syftet med presentationen är att beskriva hur digitalt stöd förändrar förutsättningarna för personal inom vården samt vilka lärdomar som kan dras. Samma digitala stöd kan få väldigt olika effekt på arbetsmiljön beroende på hur arbetet organiseras och ledarskapet.

10:30 - 11:10

Hur kan distansvård ge tryggare och närmare vård?

Presentatör företaget: Titti Lundgren och Cathrin Jung, Cross Technology Solutions 
Titti är VD på Cross Technology Solutions. Hon är entreprenör och medgrundare av Coala Life, ett svenskt medicintekniskt företag inom hjärt- och lungdiagnostik. Arbetade dessförinnan i koncernledningen på Nobia, som nordisk vd på SSL Healthcare, vd Scholl Norden samt ledande befattningar inom affärsutveckling, försäljning och marknadsföring.

Cathrin är marknadschef på Cross Technology Solutions. Hon har 20 års erfarenhet av kommunikation och marketing. Hon har arbetat som lektor på universitet, med näringslivsutveckling inom offentlig sektor och sedan 2015 inriktning på medtech och ehälsa inom näringslivet. Hon har  multinationell bakgrund, flerspråkig.

Presentatör forskning: Gudbjörg Erlingsdottír
Gudbjörg är ekonomie doktor och docent i arbetsmiljöteknik vid Institutionen för designvetenskaper vid Lunds universitet. Hennes forskningsområde är huvudsakligen hälso- och sjukvården ur ett organisatoriskt och arbetsmiljöperspektiv och då särskilt förutsättningar för och konsekvenserna av införande av e-hälsotjänster. Hon har också varit koordinator för samverkansinitiativet eHealth@LU från september 2017.

Kort sammanfattningt:
Monitorering av patienter på distans kan ge personalen en ökad känsla av kontroll, överblick och bättre relation till patienterna. Detta verkar uppväga andra eventuella nackdelar som personalen kan uppleva. Implementeringen resulterar dock i två parallella praktiker, den digitala och den traditionella som behöver organiseras till en helhet i vardagen.

11:10 - 11:50

Utveckling och implementering av digitala verktyg i samarbete med praktiken.

Presentatör företaget: Boris Magnusson
Boris är seniorprofessor vid institutionen för datavetenskap Lunds universitet och grundare av företaget itACiH som utvecklat digitala stöd för sjukvård i hemmet för patienter och personal.

Kort sammanfattning:
Meddelas senare

Presentatör forskning: Lena Petersson
Lena är lektor i pedagogik på Högskola i Halmstad och hennes forskningsintresse är relaterat till hur kunskaps- och informationspraktiker förändras i ett digitalt samhälle, informationstransparens och digitalisering inom hälso- och sjukvårdssektorn. Ett särskilt intresse fokuserar på informationsdrivet samarbetsinriktat gränsarbete inom vården. Lenas roll i projektet har varit att intervjua hälso- och sjukvårdspersonal som använder itACiH i sitt arbete samt att analysera de empiriska resultaten.  

Kort sammanfattning:
Presentationen kommer att fokusera på hur implementeringen av itACiH och digitalisering av information förändrar personalens arbete och på vilket sätt ett digitalt system kan skapa ett gränsobjekt mellan olika personalgrupper och patienter. 

11:50 - 12:00

Diskussion & Wrap up

12:00 - 13:30

LUNCH

(12:30-13:00 Rundtur i huset - anmälning behövs via registreringen)

13:30 - 14:00   

Trender i distansbesök för luftvägsinfektioner i den skånska primärvården, under och före covid-19 pandemin.

Presentatör: Veronica Milos Nymberg
Veronica är docent och specialist i allmänmedicin på vårdcentralen Laröd i Helsingborg. Hennes forskningsområden är kardiovaskulär prevention, läkemedelsförskrivning och e-hälsa med fokus på arbetsmiljöaspekter, vårdkonsumtion och patientuppfattningar kopplade till användning av digitala verktyg i vården.

Kort sammanfattning:
Studien visar en jämförelse i antalet och andelen fysiska kontakter och distanskontakter med läkare för luftvägsinfektioner under första covid-19 pandemivågen våren 2020 jämfört med samma period tidigare år (2018-2019). 

14:00 - 14:30

Digitala system i hemvården och effekter av Covid-19 pandemin.

Presentatör: Roger Larsson
Roger är doktorand på Institution för designvetenskaper vid Lunds universitet.

Kort sammanfattning:
Covid-19 pandemin har haft stor inverkan på arbetsmiljön i den kommunala hemsjukvården och hemtjänsten. I presentationen går vi genom resultat från en pågående studie av Covid-19 pandemins påverkan på hemvårdens arbetsmiljö och kommer speciellt prata om digitaliseringens roll för hanteringen av pandemin.

14:30 - 15:00

Digitala vårdmöten och primärvården – hur väljer patienter mellan dessa tjänster?

Presentatör: Linn Mattisson
Linn är doktorand på nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Hennes forskning behandlar olika frågor i tillämpad mikroekonomi med fokus på hälsoekonomi.

Kort sammanfattning:
Även före pandemin hade digitaliseringen tagit fart i sjukvården, inte minst i primärvården med framväxten av de så kallade nätläkarföretagen. I denna studie behandlar vi frågan om hur konsumering av digitala vårdtjänster ersätter konsumtion inom den traditionella primärvården. Med andra ord, när väljer patienter en nätläkare framför en läkare i primärvården, och i vilka fall kan detta vara resurssparande?

15:00 - 15:30FIKA
15:30 - 16:00

Från tråkig byråkrati till drivkrafter för digital disruption - Den nya rollen för offentliga aktörer under den fjärde industriella revolutionen.

Presentatör: Johan Müllern-Aspegren
Johan Müllern-Aspegren har jobbat med innovation i många skilda miljöer, från några av världens största företag till svensk kommunal vård och akademin, han har designat kurser i innovation inom akademin, grundat ett startup och deltagit som expert i europeiska projekt. Under åren har han guidat hundratals team genom innovationsprocessen till verkliga resultat och startat upp flera arenor för innovationsarbete.

Kort sammanfattning:
Nya tekniska lösningar erbjuder stora möjligheter att hjälpa oss lösa samhällets utmaningar, men traditionella affärsmodeller och arbetssätt gör att innovation för offentlig aktörer haltar. De offentliga aktörerna kan och måste ta en mer aktiv roll och öppna upp nya arenor för samskapande och öppen innovation, särskilt för startups och agila techföretag.

Johan kommer att ge en kort översikt av teknikdriven innovation i skärningspunkten mellan offentlig/privat/akademi och presentera ett mer hållbart ramverk, där innovation kopplad till framväxande teknik kan accelereras och bli mer inkluderande. Ett tankesätt som hjälper oss att gå från ett vertikalt integrerat system arkitektur som gynnar de större aktörerna till ett mer horisontellt och modulbaserat sammanhang där också startups och mindre företag kan delta.

16:00 - 16:30

Patientens klagan driver digital utveckling.

Presentatör: Lena Malmström
Lena är handläggare på Patientnämnden Skåne och arbetar bland annat med att försöka implementera datordriven textanalys för att patientnämnden på ett mer effektivt och objektivt sätt ska kunna identifiera mönster och trender i klagomålen på hälso- och sjukvård.

Kort sammanfattning:
Presentation kommer dels att ta upp några förslag/önskemål på digitala lösningar som kommit från patienter i samband med att de lämnat klagomål och dels berätta om den resa patientnämnden inlett med fokus på att börja använda datordriven textanalys. Vad patientnämnden ser för möjligheter med det och hur de skulle kunna använda det för att vården i ännu större utsträckning ska kunna använda sig av klagomålen för att förbättra kvalitet och patientsäkerhet i vården och för att vården i ännu större utsträckning ska anpassas efter de behov vi har när vi är patienter.

16:30 - 18:30PAUS
18:30

MIDDAG (anmälning behövs via registreringen)

Plats: IKDC Designcentrum