lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Detaljerad program den 26 augusti 2022

Tid

PROGRAM

08:30 - 09:00

Fika & Mingel

09:00 - 09:30 

Att ersätta digitala besök hos äldre med en etisk situationsmedvetenhet.

Presentatör: Peter Abdelmassih Waller, Axis Communications
Peter har arbetat med de flesta delarna av innovativ produktutveckling, från förstudier till industrialisering, också i ledande positioner såsom projektledare och teamleader. Genomsyras av ett användarcentrerat och agilt arbetssätt. Som konceptingenjör söker han efter, och prototypar nya möjligheter för Axis Communications bortom det planerade. Han har licentiat examen inom antennteknik samt teknikinnovation med äldre (Certec).  

Kort sammanfattning:
Digitala besök på särskilt och ordinärt boende utförs normalt genom att kameror aktiveras vid en överenskommen tidpunkt. Det digitala besöket ger inte tillräcklig förståelse för bemyndigande och preventiva åtgärder. I det här föredraget kommer vi att diskutera hur modern teknik som radar, kameror och andra sensorer kan ge en ökad medvetenhet om situationen med bibehållen integritet.

09:30 - 10:00

Det är komplicerat - de många utmaningarna med produktdesign inom e-hälsa.

Presentatör: Mathias Levin, Above
Mathias har arbetat med produktutveckling inom många olika branscher, från industriell IoT, bilindustrin, mobila enheter och hälsovård.

Kort sammanfattning:
Under sin presentation kommer Mathias att dela med sig av insikter och reflektioner om hur man navigerar genom de många fallgropar och faror med att utveckla digitala lösningar för hälso- och sjukvård.

10:00 - 10:30

Homomorfisk kryptering som integritetsskydd vid delning av hälsodata.

Presentatör: Helena Linge och Rickard Brännvall
Helena är medicinsk forskare vid Lunds universitet och även på RISE. Hon har erfarenhet från startupvärlden, har publicerat på användarerfarenheter av digitala verktyg och vunnit flera priser för insatser som nyttogjort hälso- och sjukvårdsdata.

Rickard är civilingenjör i teknisk fysik. Han forskar inom maskininlärning och integritetsskyddad data analys på RISE ICE Datacenter i Luleå. Tidigare arbetade Rickard med kvantitativ analys och riskhantering på en internationell bank i Tokyo och London.

Kort sammanfattning:
RISE bidrag i Vinnovas innovationstävling Vinter presenteras.  Patienter med typ 1 diabetes använder ofta ett flertal appar för att övervaka sin hälsa och sjukdom. Att dela data på ett säkert sätt med tredje partsleverantörer i det digitala landskapet är viktigt för att skydda den personliga integriteten. Här beskriver vi tävlingsbidraget, vad homomorfisk kryptering är, hur det kan användas, vilka för- och nackdelar som finns idag.
I förlängningen är säker datahantering samhällsviktig eftersom den syftar till att bevara tillit mellan näringsliv, privatpersoner och sjukvården.

10:30 - 10:45

Wrap Up

10:45 - 11:00

PAUS

11:00 - 11:30

Behöver patienterna fungerande system eller nyttig information — eller både och?

Presentatör: Isto Huvila
Isto Huvila är professor i biblioteks- och informationsvetenskap i Uppsala universitet och har forskat i hälsoinformationsbeteende och e-hälsa i Sverige och Finland sedan 2012. Huvila är medlem i DOME-forskningskonsortiet och det nordiska forskningsprojektet NORDeHEALTH och ledde ett Finlands akademi finansierat forskningsprojekt HIBA om informationsbeteende och e-hälsa 2015-2020. Mer information om Huvilas forskning finns på www.istohuvila.se.

Kort sammanfattning:
Stora satsningar har gjorts i utveckling av patientcentrerade e-hälsoservice. Ett typiskt drag i utvecklingen har varit ett fokus på funktioner och användarnöjdheten på enskilda tekniska system och service. Det gäller till och med när service har utvecklats och samlats ihop på lokala, regionala och nationella tjänsteplattform. Däremot har det ofta lagts mindre fokus på hur de olika service fungerar ihop i patienternas vardag och hur deras informationsinnehåll motsvarar användarnas alldagliga behov. Presentationen ger en överblick på aktuell forskning om patienternas informationsbehov i Norden och hur forskning om informationsbeteende och -kompetenser kompletterar annan e-hälsoforskning.

11:30 - 12:00

eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet – erfarenheter av forskning, utbildning och samverkan inom eHälsa och förväntningar på framtiden.

Presentatör:

Om eHälsoinstitutet:
eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet är en dynamisk och tvärvetenskaplig kunskapsmiljö och mötesplats inom e-hälsa. Vi har drivit forsknings- och utvärderingsprojekt inom e-hälsa i nära 20 år med fokus på användarnytta, läkemedelsinformatik och Big Data.   

Kort sammanfattning:
Vi beskriver vår verksamhet och erfarenheter av forskning, utvärdering, samverkan och utbildning inom e-hälsa. Fokus ligger på erfarenheter från de senaste fem åren då vi bland annat startat ett nytt masterprogram i eHälsa, forskat om nationella och regionala eHälso-satsningar och varit en del i ett regionalt samverkansprojekt som kallas eHealth Arena. Vi avslutar med våra förväntningar på eHälsoarbetet de kommande fem åren.

12:00 - 13:00

LUNCH

13:00 - 13:30   

Digital teknik med fokus på välbefinnande.

Presentatör: 

Kort sammanfattning:
Vi står inför mer och mer komplexa samhällsutmaningar vilka kan bemötas på olika sätt. Vad vi behöver är en förståelse för helheten genom kunskapsinhämtning från olika nivåer och perspektiv. Det är därför samspelet mellan yrkesrollen, individen och den omgivande miljön är nyckeln till att förstå interaktionen människa och teknik. 

Vi kommer att presentera två konkreta exempel på digital teknik med fokus på välbefinnande som har utvecklats i flervetenskapliga och gränsöverskridande miljöer. Därtill ett ramverk för att illustrera komplexiteten det medför att implementera teknik i exempelvis äldrevården.

13:30 - 14:00

Implementering av AI i hälso- och sjukvården – utmaningar och möjligheter.

Presentatör:Kort sammanfattning:
Presentationen kommer att beskriva forskning kring implementering av AI och informationsdriven vård i samverkan mellan forskargruppen Healthcare Improvement vid Högskolan i Halmstad och flera svenska och internationella företag, kommuner samt Region Halland. Resultat från pågående studier kommer att presenteras tillsammans med en överblick av planerat arbete inom forskningsprofilen CAISR Health och företagsforskarskolan NHIRS. 
14:00 - 14:30

DigiHealth - Hur säljer du framgångsrikt till offentlig sektor?!

Presentatör: Björn Lagnevik, Innovation Skåne
Björn är innovationsledare som Arbetar med innovationsprojekt, framförallt med fokus på hälsa, digitalisering och effektivisering. Jobbar med matchningen mellan innovativa bolag och hälso- och sjukvårdens behov. Jag arbetar med ett stort antal företag för att hjälpa till i utvecklings-/ innovationsarbete som skall implementeras i sjukvården. Ansvarar för kontinuerlig dialog med verksamhetsansvariga och exempelvis inköpsorganisationen i Region Skåne.

Kort sammanfattning:
Presentationen om projektet DigiHealth kommer att handla om dess arbete med att lyfta offentliga behov till eHälso-marknaden, arbeta med de utmaningar som förhindrar eller motverkar utveckling och implementering, samt om de möjligheter som finns för att lyckas.
https://innovationskane.com/digihealth/

14:30 - 15:00

Framtidens hälsosystem – samhället, individerna och vården i takt.

Presentatör: Petra Vogt, specialist allmänmedicin, PhD.
Petra har uppdrag som hälso- och sjukvårdsstrateg på Region Skånes Framtidskontor och som ordförande för Nationellt Primärvårdsråd i regionernas gemensamma kunskapsstyrning.  

Kort sammanfattning:
Sedan systemen för vård och omsorg byggdes, så har samhället och invånarnas behov och förväntningar rört på sig. Nu behöver vi gå i takt så att vi i framtiden möter samtidens behov! Region Skåne gör ett genomgripande arbete för att förstå var vi och invånarna befinner oss idag och i framtiden, och förändra oss för att framtida behov och utbud ska matcha. Där ska det mellanmänskliga få ta plats och vi använder tekniska och digitala möjligheter för att för att skapa utrymme för de nödvändiga mötena. 
15:00 - 15:30FIKA
15:30 - 16:30

PANELDISKUSSION / PROGNOS

Deltagare:

16:30

AVSLUTNING

Detaljerad program den 25 augusti 2022